Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikler neler getirecek?

Ticaret Bakanlığı, Kanun’un neler getirdiği konusunu madde madde açıkladı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Kooperatifler Kanunu’nda yapılan değişiklik ile Kooperatif Bilgi Sistemine kaydı gerçekleştirilemeyen ortaklara yönelik veri eksikliklerinin tamamlanması için birer yıl olmak üzere iki defa süre uzatımı yetkisini Ticaret Bakanlığına verdik. Ayrıca Kooperatifler ve üst kuruluşları, ana sözleşmelerini bu Kanun hükümlerine intibak ettirmeleri için öngörülen üç yıllık süreyi beş yıla çıkararak Kooperatif yöneticileri ve ortaklarının tereddütlerini giderdik.

Rekabet Kanunu’nda tüketici refahı lehinde değişiklik yapıldı ve Rekabet Kurumu’nun etkinliği arttırıldı

Rekabet Kanunu’nda yapılan değişiklikle soruşturma süreçlerine katkısı olmayan hususlar kaldırılarak Kurumun soruşturma sonucunda alacağı kararların ilgili piyasalara etkisinin gecikmeksizin temini ve bu sayede Rekabet Kurumunun varoluş amacı olan tüketici refahının en çoklaştırılması hedefine daha etkin ve seri biçimde ulaşabilmesini sağladık.

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda sermaye piyasası mevzuatına benzer yaklaşımla değişiklik yapıldı

Yapılan düzenleme ile sermaye piyasası mevzuatına benzer yaklaşımla, ürün ihtisas borsalarında gerçekleştirilen işlemlerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması ve oluşabilecek zararların tazmini amacıyla teminat alınabilmesi ve garanti fonu oluşturulabilmesine yönelik düzenleme yaptık. Ayrıca, alınacak teminatların ve garanti fonundaki varlıkların amacı dışında kullanılmaması ve korunmasını güvence altına aldık.

5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’nda yapılan değişiklikle, lisanslı depoculuk sistemine olan güvenin artırılması, sistemin gelişmesi, yaygınlaşması ile mudilerin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik adımlar atıldı

Lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandırıcıların faaliyetleri kapsamında uygulamada karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla mevcut bazı eylemleri aykırı eylem olarak tanımladık. Ayrıca aykırılıklara yönelik caydırıcılık ve etkinliğin artırılmasını sağlamak, sektöre olan güveni artırmak amacıyla idari para cezalarını arttırdık.


5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikle pazarcı esnafının menfaatleri gözetildi

Pazarcı esnafından sayılmayan diğer kişilerce edinilen kapalı pazar alanındaki satış yerleri, pazarcı esnafına kiralanarak maliyetlerin artışına sebep olmasından dolayı kiralama usulünü kaldırıp tahsis usulünü getirdik. Böylece Pazarcı esnafının menfaatlerini koruduk ve maliyetlerini azalttık.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle, şirketlerin karar alma süreçlerinde kolaylık sağlandı ve uygulamada yaşanan bazı tereddütler giderildi

Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve vekilinin, yönetim kurulunun görev süresine uyumlu olarak seçilebilmesine imkân tanıdık. Bununla birlikte, anonim şirketlerde üst düzey yöneticiler dışında kalan kişilerin atanma ve görevden alınmalarına dair yetkinin yönetim kurulunca devredilebilmesine imkân sağladık. Anonim şirketlerde yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasında kolaylaştırıcı bir usül getirdik. Ayrıca, Anonim ve limited şirketlerin mevzuattaki yeni en az sermaye tutarlarına uyumunu sağladık.

Münfesih durumda olan ve kanunun geçici 7 nci maddesine uyarınca daha önce ticaret sicili kaydı silinen şirketlerle ilgili olarak açılan ihya ve ek tasfiye davalarında ticaret sicili müdürlükleri aleyhine yargılama gideri ve vekâlet ücretine hükmedilememesini sağladık.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikle kamu yararı ve tüketicinin menfaatinin koruduk

Reklam Kurulunun erişim engeli yetkisini Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden düzenledik. Ayrıca, satıştan kaçınma halinde firmalara alt sınır 2.200 TL. olmak üzere mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının %10’u kadar yaptırım uygulanacaktır. Böylece bedeli yüksek olan otomotiv gibi ürünlerde yaptırım tutarına caydırıcılık kazandırdık.

Servis istasyonlarında tespit edilen eksiklik ve aykırılıklar ile ilgili servis istasyonu bazında olan maktu ceza sistemi yerine her bir aykırı tüketici işlemi bazında 2.200 TL idari para cezası uygulanacaktır. Böylece eksiklik ve aykırılıkları fazla olan servis istasyonları daha fazla idari yaptırıma muhatap olacaktır. Ayrıca, devre tatil sözleşmelerine getirilen yasaklara ilişkin geçiş hükmüne, muhatapları ve uygulayıcıları açısından açıklık getirdik.

6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle fahiş fiyat ve stokçuluk ile mücadelede daha kararlı adımlar attık

Fahiş fiyat ve Stokçulukla mücadele kapsamında cezaları arttırdık. Bu kapsamda, fahiş fiyat artışları için idari para cezasının en üst miktarı 100.000 TL.’den 1.000.000 TL.’ye, stokçuluk için ise en üst miktarı 2.000.000 TL.’den 12.000.000 TL.’ye çıkardık. Ayrıca, stokçuluk yapanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılmasını mümkün hale getirdik.

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nda yapılan değişiklikle türk malı imajının yurtdışı pazarlarda daha etkili bir şekilde korunmasını sağladık

İhraç edilen aykırı ürünlere uygulanan idari para cezalarında değişiklik yapılarak güvensiz ürün ihraç eden firmalara caydırıcı cezalar getirdik.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir